Staff List

Sl. No Name of the Officer/Employee Designation
1 Shri Sathish V Regional Director I/C
2 Shri Banoth Ramu Section Officer
3 Shri Niraj Kumar Agrahari EDPS
4 Shri Sushil Kumar Verma Assistant
5 Shri L. Devaraju Office Assistant (on contract)
6 Shri Shankar Kammar Office Assistant (on contract)

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
1 ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ವಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು I/c
2 ಶ್ರೀ ಬನೊತ್ ರಾಮು ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ
3 ಶ್ರೀ ನಿರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗ್ರಹರಿ ಇ.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್
4 ಶ್ರೀ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾ ಸಹಾಯಕ
5 ಶ್ರೀ ಎಲ್. ದೇವರಾಜು ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ (ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ)
6 ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಕಮರ್ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ (ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ)